Vastuullisuus

Sukupuolten tasa-arvolla liikunnassa ja urheilussa tarkoitetaan harrastamisen, kilpailemisen, vaikuttamisen ja näkymisen mahdollistamista kaikille sukupuolesta riippumatta. Se tarkoittaa turvallista ja syrjimätöntä ympäristöä, jossa jokainen voi haastaa itsensä, edistää terveyttä ja saada merkityksellisiä kokemuksia.
Moninaisuus liikunnan ja urheilun joka tasolla tuo erilaisia näkökulmia ja osaamista toimintaan sekä samaistuttavia roolimalleja niin seuran harjoituksiin kuin urheilun huipulle.   

Tasa-arvonäkökulman mukaan tuominen avaa seurassa ja lajissa ovet uusille harrastajille ja toimijoille.

Yhdenvertaisuuden periaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Yhdenvertainen kohtelu on lähtökohtana urheiluyhteisön yhteisissä Reilun Pelin ihanteissa ja tavoitteissa. Liikunnan ja urheilun tulee olla avointa kaikille. Tasavertaisuus, moninaisuus ja oikeudenmukaisuus ovat yhteisömme ja lajimme perusta. (Lähde: Olympiakomitea)

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tärkeys urheilussa ja liikunnassa näkyy myös liikuntalaissa, jossa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus mainitaan lain lähtökohtina. Laki velvoittaa kaikkia liikunta-alan toimijoita edistämään aktiivisesti tasa-arvon toteutumista kaikessa liikunnassa ja urheilussa sekä siihen liittyvässä toiminnassa Liikuntalain mukaan liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon muun muassa se, miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

SUEKin tutkimuksen mukaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset ovat saamassa merkittävämmän aseman niin liikuntapoliittisessa kontekstissa kuin yhteiskunnassamme laajemmin. Urheiluun ja liikuntaan liittyvät eettiset asiat ovat saaneet merkittävää painoarvoa niin liikuntalain sisällöissä, kuin yhteiskunnallisessa keskustelussakin. Työtä on silti vielä tehtävä niin tutkimuksen ja päätöksenteon kuin käytännön toiminnan tasolla. Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen lajikulttuuri edellyttää ennakkoluulojen, vakiintuneiden asenteiden sekä rakenteiden ja käytäntöjen muutosta kaikilla tasoilla.

Suomen Ampumahiihtoliitto onkin ottanut tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämisen yhdeksi painopistealueekseen.