Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Sukupuolten tasa-arvolla liikunnassa ja urheilussa tarkoitetaan harrastamisen, kilpailemisen, vaikuttamisen ja näkymisen mahdollistamista kaikille sukupuolesta riippumatta. Se tarkoittaa turvallista ja syrjimätöntä ympäristöä, jossa jokainen voi haastaa itsensä, edistää terveyttä ja saada merkityksellisiä kokemuksia. Moninaisuus liikunnan ja urheilun joka tasolla tuo erilaisia näkökulmia ja osaamista toimintaan sekä samaistuttavia roolimalleja niin seuran harjoituksiin kuin urheilun huipulle.   

Tasa-arvonäkökulman mukaan tuominen avaa seurassa ja lajissa ovet uusille harrastajille ja toimijoille.

Yhdenvertaisuuden periaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Yhdenvertainen kohtelu on lähtökohtana urheiluyhteisön yhteisissä Reilun Pelin ihanteissa ja tavoitteissa. Liikunnan ja urheilun tulee olla avointa kaikille. Tasavertaisuus, moninaisuus ja oikeudenmukaisuus ovat yhteisömme ja lajimme perusta. 

(Lähde: Olympiakomitea)

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tärkeys urheilussa ja liikunnassa näkyy myös liikuntalaissa, jossa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus mainitaan lain lähtökohtina. Laki velvoittaa kaikkia liikunta-alan toimijoita edistämään aktiivisesti tasa-arvon toteutumista kaikessa liikunnassa ja urheilussa sekä siihen liittyvässä toiminnassa. Liikuntalain mukaan liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon muun muassa se, miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. 

SUEKin tutkimuksen mukaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset ovat saamassa merkittävämmän aseman niin liikuntapoliittisessa kontekstissa kuin yhteiskunnassamme laajemmin. Urheiluun ja liikuntaan liittyvät eettiset asiat ovat saaneet merkittävää painoarvoa niin liikuntalain sisällöissä, kuin yhteiskunnallisessa keskustelussakin. Työtä on silti vielä tehtävä niin tutkimuksen ja päätöksenteon kuin käytännön toiminnan tasolla. Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen lajikulttuuri edellyttää ennakkoluulojen, vakiintuneiden asenteiden sekä rakenteiden ja käytäntöjen muutosta kaikilla tasoilla. 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ampumahiihdossa

Suomen Ampumahiihtoliitto on ottanut tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämisen yhdeksi painopistealueekseen. Ampumahiihtoliitolla on ollut käynnissä erityisavustushanke tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi suomalaisessa ampumahiihdossa. Hankkeen aikana tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista on tutkittu ja tuloksista on johdettu toimenpiteitä ongelmakohtien ratkaisemiseksi. Tavoitteena on, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyöstä tulee jatkuva osa Liiton toimintaa. Projekti on tiiviissä yhteydessä IBU:n tasa-arvoprojektiin.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus projekti käynnistettiin vuonna 2019 ja projekti jatkuu edelleen vuonna 2021. Projektin tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvon toteutumista ja luoda tasa-arvoista lajikulttuuria. Toisena päätavoitteena on yhdenvertaisuuden toteutuminen läpi lajitoimintojen. Tavoitteena on turvallisen toimintaympäristö ampumahiihdon harrastajille ja kaikille seuratoimijoille.

Vuoden 2021 keskeisenä tavoitteena on tasa-arvo ja yhdenvertaisuushankkeen toteutuminen käytännössä sekä tavoitteiden jalkauttaminen toimintaan. Projektia rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ampumahiihdon lajikokeilu valmentajien johdolla.

Tasa-arvo

Tasa-arvon toteutuminen turvaa sukupuolten oikeuksia ja sillä on valtava rooli tyttöjen sekä poikien innostamisella lajin pariin. Ampumahiihdon harrastajien keskuudessa sukupuolijakauma toteutuu tällä hetkellä hyvin, mutta se ei ole tasainen ohjaajien ja valmentajien keskuudessa eikä päätöksenteossa ja johtamisessa. Toimillamme haluamme lisätä naisten määrää lajin parissa tuoden yhteen monenlaisia näkökulmia sekä vahvistaa luovaa ja innovatiivista yhdessä tekemisen kulttuuria.


Sukupuolten tasa-arvon edistämisen ja toteutumisen hyötyjä. Lähde: Mukaillen IBU:n Gender Equality policy. https://www.biathlonworld.com/gender-equality

Yhdenvertaisuus

Avoimen ja monimuotoisen lajikulttuuri takaa, että jokainen on tervetullut ampumahiihdon pariin omana itsenään. Kannustamme jokaista jäsenseuraa luomaan omat toimintamallinsa turvallisen urheiluympäristön toteutumiseksi sekä vahvistamiseksi. Se tarkoittaa oikeudenmukaista ja reilua toimintakulttuuria. Harrastajien monimuotoisuuteen ja sukupuolijakauman tasaisuuteen pyrkiminen lisää harrastajien kokonaismäärää. Näin harjoittelusta saadaan monipuolisempaa ja tasoryhmistä mielekkäitä. Samalla jokaisella on yhdenvertainen mahdollisuus nauttia ampumahiihtoharrastuksesta.

Ampumaharjoitukset Vuokatissa Ampumahiihtokarnevaaleilla kesällä 2019.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus projektin tavoitteet ja toimenpiteet:

 1. Naisten ja nuorten määrän kasvattaminen seuratoiminnassa
  • Naisille suunnattu kysely seuratoimintaan osallistumisesta
  • Naisia tuetaan valmentajakoulutuksiin osallistumisessa
 2. Lisätään tietoisuutta yhdenvertaisuudesta
  • Seurojen, liiton valmentajien ja ryhmäurheilijoiden tapaamiset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemalla
  • Vastuullinen Valmentaja -verkkokoulutus osana Valmentaja I -koulutusta
  • Saavutettavuutta parannetaan kehittämällä osallistumismahdollisuuksia etäyhteyksin
  • Toteutetaan erityisryhmien ampumahiihdon lajikokeilu
 3. Viestitään projektista ja tasa-arvotyöstä
  • Ulkoinen ja sisäinen viestintä
  • Viestintä toimivista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden käytänteistä

Seuratasolla vaikuttavia toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen:

 1. Toimintasuunnitelma, arvot ja säännöt tukevat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista
 2. Jaetaan vastuuta myös naisille ja nuorille seuratoiminnan eri osa-alueilla
 3. Matalan kynnyksen mahdollisuus lajikokeiluun
 4. Tasapuolinen ja reilu harjoitusvuorojen jako eri ikä- ja tasoryhmien välillä
 5. Seuran valmentajat, ohjaajat ja johtokunnan jäsenet toimivat vastuullisesti
 6. Seurassa toimivat henkilöt suorittavat Et ole yksin -verkkokoulutuksen, joka tarjoaa valmentajille ja muille urheiluseuroissa toimiville välineitä puuttua epäasialliseen käytökseen, häirintään ja väkivaltaan (https://www.etoleyksin.fi/verkkokoulutus/)
 7. Osoitetaan puheella ja teoilla, että miehiä ja naisia arvostetaan yhdenvertaisesti niin seuratoiminnassa kuin urheilijoinakin
 8. Kehitetään ympärivuotisia harrastamisen mahdollisuuksia
 9. Viestitään seuratoiminnan mahdollisuuksista eri tiedotuskanavissa
 10. Tarjotaan säännöllisellä matalan kynnyksen toiminnalla kaikille mahdollisuus nauttia ampumahiihdosta ja houkutellaan uusia harrastajia lajin pariin. Muista vapaassa käytössä olevat liiton Napsu-ampumahiihtoleiri ja Tuiskun-ampparikoulu -materiaalit!

Lähteenä käytetty Naisten voima urheilussa – kohti tasa-arvoisempaa urheilua -opasta. https://issuu.com/foreningenluckan/docs/a5_guide_pa-samma-linje_2020_fi_issuu.com

Ampumahiihdon harrastajat Ampumahiihtokarnevaaleilla Vuokatissa kesällä 2020.