Posts by: Lauri Elo

Tähtiseura- laatuohjelma seurojen työkaluksi oman toimintansa kehittämiseksi

    Lauri Elo 

Seuratoiminnan perusajatukset kehittämisen pohjana – Tähtiseura-ohjelmassa seura saa hyötyjä jo heti liittyessään

Seuratoiminta pohjautuu aina ihmisiin, eli seuran jäseniin ja toimijoihin. Toimintamallissa pohjalla ovat jäsenten ja muiden osallistujien kiinnostukset, seuratoimintaympäristön muutokset sekä seurakulttuuri ja siihen vaikuttavat tekijät.

Seuratoiminnan kehittämisen taustana toimivat laatutekijät: johtaminen ja hallinto, urheilutoiminta, seuran ihmiset sekä aineelliset resurssit. Toimintojensa kautta seura tuottaa arvoa jäsenilleen, kumppaneilleen ja verkostoille. Seuran toiminnan tulevaisuuteen vaikuttaa aina vahvasti seuran historia, jossa ovat seuran juuret. Nykyaikainen seura huomioi yhteiskunnan muutoksia, toimintakulttuurimuutoksia ja on siten ajan hermolla ja katsoo kohti tulevaisuutta.

Tähtiseura-laatuohjelma sopii kaikenkokoisille ampumahiihtoseuroille.

 • Tähtiseura-prosessi parantaa seuran toimintaa ja auttaa löytämään oleelliset kehittämiskohteet.
 • Pienikin muutos oikeaan suuntaan on hyväksi!
 • Tähtiseura-laatuohjelma on suunniteltu niin, ettei se lisää seuratoimijoiden kuormitusta.

Tähtiseura-verkkopalvelussa seura voi tehdä omaa kehittämistyötään itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti lajiliiton tai aluejärjestön seurakehittäjän kanssa. Palvelusta löytyvät tarvittavat kehittämistehtävät ja työkalut. Tähtiseuraksi harkitsevan seuran kannattaa tutustua sähköisiin materiaaleihin ja järjestelmään, jossa varsinainen laatuprosessi käydään läpi. Tutustumalla järjestelmään, seura voi samaan aikaan kartoittaa oman toiminnan tilaansa ja peilata sitä laatuohjelmassa määriteltyihin laatutekijöihin.

Tähtiseura-ohjelman taustalla on moderni laatukäsitys: ensin perusasiat kuntoon yhteisesti tunnistetuilla laatutekijöillä ja sitten tavoitteiden arviointia yksilöllisten tavoitteiden pohjalta. Laatuohjelma koostuu kolmesta vaiheesta: 

 • Vaiheessa 1 seura ilmoittautuu mukaan haluamalleen kehittämispolulle Tähtiseura-verkkopalveluun
 • Seura kokoaa porukan, jolla on halua ryhtyä seuran kehittämiseen. Seura ilmoittautuu mukaan Tähtiseura-ohjelmaan ja hankkii käyttäjätunnukset järjestelmään.
 • Vaiheessa 2 seura työstää yhteisesti tunnistettuja laatutekijöitä verkkopalvelussa ja osallistuu auditointiin
 • Seura työstää valitsemansa kehityspolun laatutekijöitä itsenäisesti ja seurakehittäjän kanssa sekä voi hyödyntää laatutekijöiden tueksi olevia työkaluja Tähtiseura-verkkopalvelussa. Kun kehityspolku on valmis, seura auditoidaan ja hyväksytyn prosessin jälkeen seura saa Tähtiseura merkin.
 • Vaiheessa 3 kohti yksilöllisempää kehittymistä
 • Seura voi Tähtimerkin saatuaan jatkaa vaativampaa toiminnan kehittämistä. Seuralle on tarjolla kehittämisen työkaluja, joissa vahvistetaan seuran strategista osaamista ja toiminnan vaikuttavuuden arviointia. Tällöin kolmen vuoden kuluttua ensimmäisestä auditoinnista tehdään seurassa kevyt auditointi, jossa keskitytään seuran oman toiminnan arviointiin.

Kaikki tieto liittyen tähtiseura laatuohjelmaan löytyy osoitteesta tähtiseurat.fi

Liittyminen tähtiseura-laatuohjelmaan tai ohjelmaan tutustuminen osoitteesta https://tahtiseura.suomisport.fi/

Suomen Ampumahiihtoliiton puolesta yhteyshenkilönä toimii kenttäpäällikkö

Lauri Elo lauri.elo@biathlon.fi tai 046 878 2204

Ampumahiihtoliitto vahvistaa tiedottamista

    Lauri Elo 

Tiedottamisen ja viestinnän merkitys vahvistuu jatkuvasti. Perinteinen, sähköinen ja sosiaalinen media toimivat reaaliajassa jatkuvasti.  Nopeus ja täsmällisyys korostuvat tiedottamisessa, jos tiedon lähettäjä haluaa varmistaa, että tavoiteltu tieto menee perille.

Suomen Ampumahiihtoliiton yksi tärkeitä kehityskohteita on tiedottamisen kehittäminen. Huolellisen valmistelun jälkeen on päätetty ottaa käyttöön uutiskirjepalvelu. Tämä on ensimmäinen uuden tiedottamisen väline.

Liitossa keskeisiä ja ajankohtaisia asioita

Kuluvan vuoden aikana on tapahtunut paljon. Olympialaisten jälkeen on linjattu ja päätetty uuden olympiadin asioita. Valmennusjohto ja huoltoryhmä ovat uusiutuneet. Keväällä nimettiin aiempaa isommat valmennusryhmät. Seurakehittämisen osalta on saatu uusia tuulia, alue- ja seurakierros toteutettiin syys-lokakuun vaihteessa ja saatiin hyvä vuorovaikutus, keskustelut ja evästykset seuroilta tulevan vuoden toimintasuunnitelmien tekemiseen. Kansainvälistä yhteistoimintaa on vahvistettu erityisesti pohjoismaihin. Yhteistyön ja toiminnan tehokkuuden kehittämiseksi on valmisteltu ja otettu käyttöön uusi johtamisjärjestelmä. Monenlaista tekemistä siis on menossa.

Ampumahiihtoliiton valtionavustuspäätöstä OKM ei ole vuodelle 2018 tehnyt. Asiaa on tutkittu ja selvitetty myös ulkopuolisin asiantuntijavoimin.   Selväksi on tullut, että avustushakemus on jätetty ajallaan. Sekä järjestelmä- että juridinen asiantuntija ovat todenneet huolellisin selvityksin tilanteen. OKM on nähnyt asian eri tavalla, perustellen käsitystään omilla käytännöillään. Liiton hallitus on jättänyt valituksen Hallinto-oikeudelle, jotta asia saadaan ratkaistuksi. Liiton hallitus päätti keväällä, että toimintasuunnitelmat toteutetaan kuitenkin pääosin suunnitellusti.

2019 toimintasuunnittelu sekä budjetti

Liiton syyskokous on Kokkolassa 10.11.2018. Siellä seurat saavat aiempaa tiiviimmässä sekä fokusoidussa muodossa 2019 toimintasuunnitelmat päätettäväkseen. Harrastajamäärän kasvattaminen ja seurakehittäminen, vahvistetun valmennusjärjestelmän jalkauttaminen ja viestintä läpi ampumahiihtokentän, kilpailutoiminnan läpivieminen, viestinnän kehittäminen sekä taloudellisten resurssien riittävyyden varmistaminen ovat keskeiset sisällöt toimintasuunnitelmassa sekä budjetissa.  Syyskokouksen päätösten jälkeen työnjaon mukaan Liitossa työ etenee.

Toivon, että tämä uusi tiedotus- ja viestintäväline parantaa tiedottamista ja että tiedottamiseen liittyvät odotukset täyttyvät.

Toivotan koko ampumahiihtoväelle antoisaa ja menestyksellistä ampumahiihtokautta.

Kalle Lähdesmäki

Puheenjohtaja

Harrastajamäärät kasvuun

    Lauri Elo 

Suomen ampumahiihtoseurojen nuorisotyötä on pyritty helpottamaan liiton toimesta luomalla harrastajamäärien kasvattamiseksi Polku Ampumahiihtäjäksi. Polku alkaa seuran järjestämistä lajiesittelyistä, joko alueen kouluilla tai liikuntatapahtumissa. Näissä tapahtumissa markkinoidaan ja ohjataan lapsia seuran järjestämälle Napsu- ampumahiihtoleirille, jonka jälkeen seura voi järjestää Tuiskun Ampparikoulun.

Napsu- ampumahiihtoleiri on päivän kestävä tutustumisleiri, jossa painotuksena on lajin turvallisuus ja ammunnan perustaidot. Napsu- leirillä pyritään pienentämään huomattavasti lajin kokeilemiseen liittyvää kynnystä. Päivän mittaiseen tutustumiseen on helpompi osallistua, kuin ampparikouluun tai suoraan seuran harjoituksiin. Napsu- leiriltä sekä vanhemmat, että lapset saavat riittävän kuvan lajin harrastamisesta tukemaan omaa päätöstä jatkaa Tuiskun Ampparikouluun ja sitä kautta seuran harjoituksiin.

Leiriä on testattu kevään ja syksyn aikana ja palaute leirin toimivuudesta on ollut todella hyvää. Vanhemmilta saadun palautteen perusteella juuri Napsu-leiri sai perheet osallistumaan lajikokeiluun, koska tämä ei vaatinut pidempää sitoutumista uuteen lajiin.

Napsu-leirin materiaalit löytyvät liiton nettisivuilta osoitteesta: https://www.biathlon.fi/harraste/nuorisotyon-materiaalit/napsu-ampumahiihtoleirin-materiaalit/

Jokainen seura voi alkaa järjestämään leirejä materiaalien avulla ja liitolta on mahdollista lainata ekoaseita leirejä edeltävään lajiesittelyyn ja leiriä varten. Ekoaseita on rajallinen määrä, joten seurojen tulee olla riittävän aikaisessa vaiheessa yhteydessä kenttäpäällikkö Lauri Eloon kaluston suhteen. Elo toimii myös liiton puolelta seurojen apuna leirien toteuttamisessa ja yhteyshenkilönä lajiesittelyjen ja muiden harrastustapahtumien järjestämisessä.

Napsu-leirin jatkona suositellaan järjestettäväksi Tuiskun Ampparikoulua. Tämä lajikoulu on kehitetty osana Suomen Ampumahiihtoliiton ja Hiihtoliiton yhteistä Lumilajit Liikuttavat- hanketta. Hankkeen puitteissa on luotu Tuiskun Ampparikoulun ohjaajan opas, mikä neuvoo yksityiskohtaisesti, kuinka toimitaan ohjaajana lajikoulussa ja kuinka harjoitteita vedetään. Ohjaajanopasta tukevat omat tuntisuunnitelmat sekä talvelle, että kesälle. Tuntisuunnitelmista pystyy halutessaan ottamaan vain osan käyttöön, toteuttaa koko lajikoulun tai hyödyntää tuntisuunnitelmia ihan normaaleissa seuran harjoituksissa. Oheiset materiaalit ovat nyt saatavana liiton nettisivuilta ositteesta: https://www.biathlon.fi/harraste/nuorisotyon-materiaalit/tuiskun-ampparikoulun-materiaalit/

Lisätiedot: Kenttäpäällikkö Lauri Elo, lauri.elo(at)biathlon.fi, p. 046 8782204

Syksyn 2018 seurakäyntien aikataulut

    Lauri Elo 

Suomen Ampumahiihtoliiton alueelliset seurakäynnit käynnistyvät syyskuussa 2018.

Seurakäyntien tarkoituksena on lisätä vuorovaikutusta seurojen ja liiton välillä. Samalla pyritään parantamaan toimintaa keskustelun, hyvien käytäntöjen ja saatavilla olevan materiaalin avulla. Seurakäynneillä on mahdollisuus paneutua myös seurojen kehittämistarpeisiin sekä Suomen Ampumahiihtoliiton tukitoimiin.

Seurakäyntien asialistalla ovat seuraavat asiat:

 • Suomen Ampumahiihtoliiton nykytila ja toiminta vuonna 2019,
  • esittely liiton toiminnoista sekä suunnitelluista tulevan vuoden painopisteistä.
 • Nuorisotoiminnan tukitoimet ja Tähtiseura-laatuohjelma
 • Suomalaisen ampumahiihtovalmennuksen suuntaviivat

 

Seurat voivat osallistua valitsemaansa tapahtumaan. Tapahtumat järjestetään klo 18:00-21:00

Seurakäyntien ajankohdat ja paikkakunnat:

Etelä-Suomi: Hämeenlinna 26.9.2018, Seminaarin Koulu, Seminaarinkatu 2, E-rakennus, 2. kerros, Hämeenlinna, klo 18-21.00

Keski-Suomi: Sumiainen 27.9.2018, Saarikkaan kylätalo, Saarikkaantie 337, Äänekoski. klo 18-21.00

Pohjois-Suomi: Raahe 2.10.2018, Raahen hiihtomaja, Hiihtomajantie, Raahe. Klo 18-21.00

Länsi-Suomi: Seinäjoki 3.10.2018 ,Seinäjoen Uimahalli-urheilutalo, Kirkkokatu 15, 60100 Seinäjoki, klo 18-21.00

Itä-Suomi: Aika ja paikkakunta ilmoitetaan myöhemmin

 

Tapahtumien tarkemmat tiedot ilmoitetaan lähempänä tapahtumaa.

Ilmoittautumiset seurakäynneille kenttäpäällikkö Lauri Elolle lauri.elo@biathlon.fi

Ampumahiihtokarnevaalit sujuivat erinomaisesti helteisessä Vuokatissa

    Lauri Elo 

Ampumahiihtokarnevaalit järjestettiin parin vuoden tauon jälkeen Vuokatissa 26-29.7.2018. Paikalla oli noin 30 innokasta 8-15-vuotiasta nuorta ampumahiihtäjää. Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään iän ja harrastuskokemuksen perusteella. Ryhmäkokoja pidettiin varsin onnistuneina ja lapsille saatiin annettua hyvin henkilökohtaista ohjausta harjoituksissa. Karnevaaleilla jokaisella ryhmällä oli paljon ammuntaharjoituksia erilaisin sovelluksin, lihaskuntotreeniä ja hiihtoa Vuokatin hiihtoputkessa. Ryhmät 2 ja 3 kävivät harjoittelemassa myös rullasuksilla. Karnevaaleille osallistujat pääsivät kuulemaan harjoittelun suunnittelusta, osallistumaan Jonne Kähkösen fysiikkatreeneihin ja seuraamaan maajoukkueiden ammuntaharjoituksia. Karnevaalit päätettiin onnistuneesti vaellukseen Vuokatin vaaroilla.

Tunnelma karnevaaleilla oli loistava! Rennossa ilmapiirissä tehdyissä harjoituksissa keskityttiin paljon perustekijöihin ja lapsille, sekä vanhemmille jäi paljon ideoita oman harjoittelun kehittämiseksi. Ensi vuoden karnevaalien suunnittelu on jo käynnissä ja ajankohdasta pyritään tiedottamaan jo tulevan syksyn aikana!

Kuvia karnevaaleilta löytyy TÄÄLTÄ

Ampumahiihtoliiton toimisto on lomalla

    Lauri Elo 

Suomen Ampumahiihtoliiton toimisto on suljettuna henkilöstön kesälomien ja ampumahiihtokarnevaalien takia 16-29.7.2018. Kenttäpäällikkö Lauri Elo on tavoitettavissa 23.7 alkaen sähköpostitse lauri.elo@biathlon.fi ja puhelimitse 046 878 2204. Hyvää kesää kaikille ja tarkkoja laukauksia.

Suomen Ampumahiihtoliitto mukana BMW X4 julkistustilaisuudessa

    Lauri Elo 

BMW järjesti uuden X4 mallinsa julkistamistilaisuuden Porin Asuntomessuilla. Tilaisuudessa oli paikalla BMWn maahantuojan sekä yhteistyökumppaneiden edustajia.

Kuvassa BMW Suomen markkinointiasiantuntija Maria Hakala (vas.), BMW Suomen toimitusjohtaja Christer Stahl ja ampumahiihtoa edustava Tiia-Maria Talvitie.

Suomen Ampumahiihtoliiton edustajien lisäksi paikalla oli myös ampumahiihtäjä Tiia-Maria Talvitie, jolta saatiin kuulumisia kesän harjoittelusta ja tulevasta kilpailukaudesta:

”Kesän harjoittelu on sujunut hyvin.” Toukokuussa Tiia-Maria oli vielä työharjoittelussa, mutta kesäkuun hän vietti suurimmalta osin harjoittelemassa Joensuussa. ”Joensuussa oli hyvä porukka, jonka kanssa saatiin treenata maajoukkuetyttöjen kanssa” Tiia-Maria sanoo. Tiia-Marialla on hyvät odotukset tulevasta kilpailukaudesta. ”Viime kausi oli vähän vaikea, mutta kunhan terveys kestää, niin tulevasta kaudesta tulee hyvä” Tiia-Maria kertoo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesän kilpailukalenteri on päivitetty

    Lauri Elo 

Kesän kansallisten kilpailujen kalenteri on päivitetty liiton sivuille.

 

Lapua Junior Cup kilpailut on myönnetty kesäkaudelle 2018 seuraavasti:

18.8.2018 Kansalliset ampumajuoksukilpailut, yhteislähtö. Jalasjärven Jalas

19.8.2018 Kansalliset ampumajuoksukilpailut, Tuusulan Voima-Veikot

24.-26.8. Ampumajuoksun SM-kilpailut, Oulun Hiihtoseura

15-16.9.2018 Rulla-ampumahiihdon SM-kilpailut. Imatran Urheilijat

Huomioithan, että Jalasjärven ja Tuusulan Lapua Cup kilpailuista vain paremman henkilökohtaisen kilpailun pisteet lasketaan mukaan kokonaiscupiin.

 

Ampumahiihtokarnevaalit Vuokatissa 26-29.7.2018

    Lauri Elo 

Nuorille ampumahiihtäjille järjestetään heinäkuussa Vuokatissa ampumahiihtokarnevaalit! Karnevaaleilla nuoret, noin 10-15-vuotiaat harrastajat pääsevät harjoittelemaan yhdessä, oman ikäisten ja tasoisten nuorten seurassa. Karnevaaleilla tutustutaan monipuoliseen harjoitteluun mukavassa seurassa Vuokatin mahtavissa olosuhteissa. Ampumahiihtokarnevaaleilla on mukana myös uusi päävalmentaja Jonne Kähkönen, joka pitää leiriläisille valmennusluennon ja fysiikkaharjoitukset. Myös miesten maajoukkue leireilee Vuokatissa samaan aikaan ja osallistujilla on mahdollisuus päästä seuraamaan heidän harjoitteluaan. Leirille ilmoittaudutaan suoraan vuokattisport.fi sivustolla 8.7.2018 mennessä. Tervetuloa mukaan!

Tästä lisää tietoa ampumahiihtokarnevaaleista