Esitutkintaa ei toimiteta Kontiolahden Ampumahiihdon MM 2015 -kisojen tutkintapyynnön johdosta

    Tapio Pukki   Uutiset  

Itä-Suomen poliisin tiedote:

15.12.2017 Itä-Suomi

Itä-Suomen poliisilaitokselle saapui kesällä 2017 yksityishenkilön laatima tutkintapyyntö, joka koski Kontiolahden ampumahiihdon MM 2015 -kisojen kirjanpitoa ja tilinpäätöstä.

Ratkaisua esitutkinnan toimittamisesta tai toimittamatta jättämisestä ei ollut mahdollista tehdä ainoastaan tutkintapyynnön perusteella, minkä vuoksi asiasta kirjattiin poliisille ilmoitus nimikkeellä esitutkintalain (ETL) 3:3.2 tarkoittama selvitys.

Esiselvityksen aikana hankittiin asian ratkaisemiseksi tarvittavaa aineistoa, joka muodostui mm. Kontiolahden Urheilijat ry:n tilikausia 2012 – 2015 koskevista tilinpäätöstiedoista, kirjanpidon päivä- ja pääkirjoista, tuloslaskelmista ja taseista sekä eräistä tositteista. Lisäksi käytettävissä on ollut päätöksentekoon liittyviä hallintoasiakirjoja sekä kisoihin liittyvää raportointia.

Esiselvityksen aikana on lisäksi pyydetty lisätietoja eri tahoilta esitutkinnan käynnistämisen tarpeen arvioimiseksi. Käytettävissä on ollut sopimusasiakirjoja, avustuspäätöksiä sekä eräitä muita asiakirjoja, jotka ovat olleet tarpeen esitutkinnan käynnistämisen edellytysten arvioinnissa.

Itä-Suomen poliisin talousrikosyksikön laskentatoimen asiantuntija on käynyt tutkinnanjohtajan toimeksiannon perusteella aineistoa läpi siinä laajuudessa kuin on katsottu tarpeelliseksi tutkintapyynnössä esitettyjen väitteiden selvittämiseksi.

Tutkintapyynnössä esitettyjen seikkojen perusteella asiaa on arvioitu siitä näkökulmasta, onko asiassa syytä epäillä rikoslain (RL) 30 luvun 9 §:ssä rangaistavaksi säädettyä kirjanpitorikosta tai sen törkeää tekomuotoa (RL 30:9a §).

Saadun selvityksen perusteella asiassa ei ole syytä epäillä rikosta.

Esiselvityksessä ei ole tullut ilmi sellaisia seikkoja, jotka antaisivat aihetta epäillä, että kirjanpitovelvollisena olevan Kontiolahden Urheilijat ry:n kirjanpidosta vastanneet henkilöt olisivat laiminlyöneet liiketapahtumien kirjaamisen tai tilinpäätöksen laatimisen vastoin kirjanpitolainsäädännön mukaisia velvollisuuksia, merkinneet kirjanpitoon vääriä tai harhaanjohtavia tietoja tai hävittäneet, kätkeneet tai vahingoittaneet kirjanpitoaineistoa. Perusteita kirjanpitorikosta koskevaan rikosepäilyyn ei siten ole olemassa.

Esiselvityksessä ei ole tullut ilmi myöskään muita seikkoja, joiden vuoksi esitutkinnan käynnistäminen olisi ollut tarpeen.

Asian käsittely poliisissa on päättynyt.

Ratkaisun asiassa on tehnyt Itä-Suomen poliisilaitoksen Joensuun talousrikosryhmän tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kirsi Kylliäinen, p. 0295 456 485.

Kirjanpitorikos, rikoslaki 30 luku 9 §

Rikoslain 30 luvun 9 §:n mukaan kirjanpitorikoksesta voidaan tuomita sakkoon tai enintään kahdeksi vuodeksi vankeuteen kirjanpitovelvollinen, tämän edustaja, kirjanpitovelvollisessa oikeushenkilössä tosiasiallista määräysvaltaa käyttävä tai se, jonka tehtäväksi kirjanpito on toimeksiannolla uskottu, jos tämä

1) laiminlyö liiketapahtumien kirjaamista tai tilinpäätöksen laatimista vastoin kirjanpitolainsäädännön mukaisia velvollisuuksia,

2) merkitsee kirjanpitoon vääriä tai harhaanjohtavia tietoja taikka

3) hävittää, kätkee tai vahingoittaa kirjanpitoaineistoa

ja siten vaikeuttaa oikean ja riittävän kuvan saamista kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta.

Esitutkintalaki 3 luku 3 §

Esitutkintalain 3 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan esitutkintaviranomaisen on suoritettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muuten on syytä epäillä, että rikos on tehty.

Saman lainkohdan 2 momentin mukaan (ETL 3:3.2) ennen esitutkinnan aloittamista esitutkintaviranomaisen on tarvittaessa selvitettävä 1 momentissa tarkoitettuun rikosepäilyyn liittyvät seikat erityisesti siten, että ketään ei aiheettomasti aseteta rikoksesta epäillyn asemaan ja että asian sitä edellyttäessä voidaan tehdä 9 §:n 1 momentissa tai 10 §:n 1 momentissa tarkoitettu ratkaisu esitutkinnan toimittamatta jättämisestä.

Lainkohdan 3 momentin mukaan tutkinnanjohtaja päättää tarvittaessa esitutkinnan aloittamisesta ja päätöksen tekemiseen mahdollisesti tarvittavien seikkojen selvittämisestä.