Ampumahiihtoliitto on tutkinut naisten osallistumismahdollisuuksia ja -motiiveja ampumahiihtotoimintaan

     Lauri Elo   Uutiset  

Naisten kysely on osa Ampumahiihtoliiton tasa-arvo ja yhdenvertaisuushanketta. Kysely toteutettiin marraskuussa 2021. Kahden viikon aikana kyselyvastauksia kertyi 45kpl. Kyselyn avulla kerätään tietoa naisten osallistumisesta seuratoimintaan ja seurataan toteutuneiden toimenpiteiden vaikutuksia. Vastaajilla on mahdollisuus antaa palautetta sekä esittää kehitysehdotuksia. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuushankkeessa on jo aiemmin selvitetty naisten osallistumismahdollisuuksia naisille kohdistetun kyselyn avulla.

Kyselytulosten analyysi perustuu viime vuoden vastaavaan kyselyyn, johon tuloksia voidaan verrata. 86 % vastaajista kokee, että seurassa on tarpeeksi mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja osallistua seuratoimintaan. Seuratoimintaan kannustaviksi tekijöiksi nostettiin yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri. Seuratoiminnan kehittämisessä keskeistä on tiedotus ja viestintä, joka on kyselyn perusteella parantunut viime vuodesta. Kehitysehdotuksissa esiin nousi vanhempien koulutus ja tiedotus lajista, jota toivottiin etenkin uusien lajiharrastajien vanhemmille.

Muita kehitysehdotuksia kohdennettiin valmentajakoulutukseen. Koulutusten maantieteellinen sijainti, etäkoulutusmahdollisuus ja taloudellinen tuki nousivat kyselyvastauksissa kannustaviksi tekijöiksi kouluttautua valmentajaksi. Kyselytulosten perusteella kiinnostus toimia valmentajana oli hieman laskenut naisten keskuudessa viime vuodesta. Ajankäytön haasteet sekä harrastamisen olosuhteiden maantieteellinen etäisyys tai puute olivat keskeisimpiä osallistumisen esteitä. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuushankkeen tavoitteena on kehittää ampumahiihdon harrastamisen olosuhteita kokonaisvaltaisesti. 

Kyselystä johdetaan toimenpiteitä toiminnan kehittämiseksi. Keskeisimmät kehittämistoimet kohdistuvat valmentajakoulutuksen kokonaisuuteen. Ensimmäisenä toimenpiteenä Olympiakomitean Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutus tulee osaksi koulutusta. Verkkokoulutus tukee turvallisen toimintaympäristön rakentumista seuratoimintaan valmentajien tietoisuutta lisäämällä. Vuorovaikutusta Ampumahiihtoliiton ja seurojen välillä pyritään entisestään kehittämään, mikä toteutuu aluekäynneillä. Aluetapaamiset edistävät alueellista yhteistyötä seurojen ja jaostojen välillä. Seuratoimintaan pyritään rakentamaan avointa toimintakulttuuria, jonne kaikki ovat lähtökohtaisesti tervetulleita ja tasa-arvoisesti kohdeltuja. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyön tavoitteena on lisätä erityisesti naisten ja nuorten osallistumismahdollisuuksia. Koko lajiyhteisöön pyritään luomaan turvallista toimintaympäristöä, mikä tarkoittaa paitsi suorituspaikkoja, myös tasa-arvoista toimintakulttuuria sekä häirinnästä ja syrjinnästä vapaata ilmapiiriä.

Kyselytulosten koontiin pääset tutustumaan tarkemmin tästä.